Domácí vzdělávání pod vedením zkušených pedagogů
| Prohlížíte: Slovník pojmů |

Pedagogický konstruktivismus

Pro konstruktivisty je důležitější porozumění než zapamatování. To, že žák odpovídá správně na otázky učitele ještě neznamená, že látce skutečně porozuměl. Podle konstruktivistů je učení velmi složitým psychologickým a sociálním procesem. Dítě si již v předškolním věku vytváří vlastní obraz o světě – vytváří si prekoncepty. Cílem vyučování je, aby žák dostal příležitost opustit tyto naivní prekoncepty a mohl je rekonstruovat tak, aby byly v lepším souladu s realitou. Konstruktivistická výuka je založena na získávání nových zkušeností, jejich porovnávání se zkušenostmi starými a organickém začleňování do vlastních mentálních struktur. To probíhá nejen na úrovni jednotlivce, ale i celé třídy. Když žáci navzájem porovnávají vlastní naivní prekoncepty, zjišťují, že ostatní se na stejnou věc mohou dívat jinak.  Konstruktivistická výuka musí být z principu výukou činnostní a uplatňují se při ní metody kritického myšlení.

Zpět na úvodní stránku / Slovník pojmů